تور افریقا جنوبی 1401

AFRIQA0559.png

اطلاعات تور

نوع تور تعطیلات جامع, ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید, طبیعت گردی,
مدت اقامت 11 روزه,
تاریخ اعتبار 1401,
خدمات صبحانه, شام, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, پرداخت ورودیه ها, راهنما بین شهری, ترانسفر فرودگاهی, صبحانه بوفه, پرواز/بلیط داخلی, نهار, اخذ ویزای شنگن, اخذ ویزای توریستی, اخذ ویزای تجاری,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
برنامه سفر :

روز اول

پرواز از ایران به آفریقای جنوبی، ورود به بندر کیپ تاون در جنوب غرب آفریقای جنوبی، انتقال به هتل،اقامت در کیپ تاون.

. روز دوم

گشـت تمـام روز از جاذبههـای گردشـگری کیـپ تـاون، هماننـد: دماغـه امیـد نیـک در جنـوب غـرب قـاره افریقـا و محـل تالقـی دو اقیانـوس اطلـس و

اقیانــوس هنــد، ســاحل بولــدرز بیــچ و تماشــای پنگوئنهــای زیبــا و بــا نمــک گرمســیری و گشــت دریایــی بازدیــد از جزیــره فکهــا، همــراه بــا صــرف

ناهـار، اقامـت در کیـپ تـاون.

. روز سوم

گشـت هلـی کوپتـر بـر فـراز کیـپ تـاون و نمایـی زیبـا و رویایـی از مناظـر طبیعـی بنـدر کیـپ تـاون، وقـت آزاد بـرای خریـد و تفریـح در بنـدرگاه مشـهور

ویکتوریـا انـد آلفـرد، اقامـت در کیـپ تـاون.

. روز چهارم

تـرک هتـل، انتقـال بـه فـرودگاه و پـرواز از کیـپ تـاون بـه ژوهانسـبورگ، سـپس انتقـال زمینـی بـه سـوی سـان سـیتی، مجموعـه رویایـی و تفریحـی

آفریقـای جنوبـی و اسـتفاده از امکانـات تفریحـی سـان سـیتی، اقامـت در سـان سـیتی.

. روز پنجم

روز آزاد در سان سیتی و استفاده از امکانات تفریحی سان سیتی، اقامت در سان سیتی.

. روز ششم

تــرک هتــل، انتقــال بــه پــارک جنگلــی پیالنزبــرگ، یکــی از پارکهــای ملــی آفریقــای جنوبــی، همــراه بــا صبحانــه، ناهــار و شــام. بعدازظهــر گشــت

ســافاری در پــارک جنگلــی و دیــدار از حیــات وحــش و حیوانــات روزگــرد، جهــت رکــورد BIG5 ،اقامــت در پــارک.

. روز هفتم

صبـح زود،گشـت دوم سـافاری بازدیـد از حیـات وحـش جهـت دیـدن حیوانـات شـب شـکار و رکـورد BIG5 .بازگشـت بـه هتـل و صـرف صبحانـه، تـرک

هتـل، انتقـال زمینـی بـه سـوی شـهر پرتوریـا پایتخـت سیاسـی آفریقـای جنوبـی و دیـدار از میـدان مرکـزی و مجسـمه نلسـون مانـدال، خریـد از نمایشـگاه

و فروشـگاه صنایـع دسـتی قبایـل آفریقـای جنوبـی، سـپس انتقـال بـه ژوهانسـبورگ بزرگتریـن شـهر و مرکـز اقتصـادی آفریقـای جنوبـی، انتقـال بـه هتـل،

اقامـت در ژوهانسـبورگ.

. روز هشتم

گشــت تمــام روز آشــنایی بــا جاذبههــای گردشــگری ژوهانســبورگ، هماننــد: معــدن طــا و میــدان نلســون مانــدال رهبــر آزادی خــواه آفریقــای جنوبــی،

سـپس بازدیـد از دهکـده فرهنگـی لسـدی و آشـنایی بـا شـیوه زندگی،معمـاری، فرهنـگ و اداب و رسـوم زیبـای قبایـل آفریقـای، همـراه بـا صـرف ناهـار،

اقامـت در ژوهانسـبور.

. روز نهم

ترک هتل و انتقال به فرودگاه جهت پرواز بازگشت به ایران.

خدمات تور :

3 شـب اقامـت در هتـل 5 سـتاره درکیـپ تـاون همـراه بـا صبحانـه، 2 شـب اقامـت در هتـل 5 سـتاره در سـان سـیتی همـراه بـا صبحانـه، 1 شـب تجربـه

اقامـت در هتـل پـارک جنگلـی در دل حیـات وحـش همـراه بـا صبحانـه، ناهـار و شـام، 2 شـب اقامـت درهتـل 5 سـتاره ژوهانسـبورگ همـراه بـا صبحانـه،

پروازهـای بیـن المللـی و داخلـی، ویـزای توریسـتی، ترانسـفر فرودگاهـی و بیـن شـهری، پرداخـت ورودیههـا، همراهـی راهنمـای متخصـص، گشـت تمـام

روز دماغـه امیدنیـک در کیـپ تـاون بـا ناهـار، 1 گشـت هلـی کوپتـر برفـراز کیـپ تـاون،2 گشـت سـافاری بازدیـد از حیـات وحـش، دیـدار از پرتوریـا پایتخت،

آفریقـای جنوبـی وخریـد صنایـع دسـتی وگشـت تمـام روز معـدن طـا و دهکـده فرهنگـی قبایـل آفریقـای جنوبـی در ژوهانسـبورگ همـراه بـا ناهار،بیمـه

مسـافرتی

مدارک مورد نیاز :

. در هتلهــای آفریقــای جنوبــی فقــط یــک کــودک میتوانــد در اتــاق والدیــن تخــت داشــته باشــد و در صورتــی کــه خانــواده ای دو کــودک داشــته

باشـد)یکی بـا تخـت و یکـی بـدون تخـت( درخواسـت اقامـت در یـک اتـاق را نمایـد بـه هیـچ عنـوان چنیـن چیـزی امـکان نـدارد و بایـد یـک اتـاق مجـزا

بـرای کــودکان تهیـه شـود، پرداخـت انعــام و هزینههــای باربـری در آفریقــای جنوبـی بــه عهــده مســافرین عزیـز میباشـد، پرداخـت هزینههایــی از قبیـل

مینــی بــار هتلهــا و تلفــن هتــل و غیــره بــه عهــده مســافرین عزیــز میباشــد، اصــل پاســپورت بــا حداقــل 7 مــاه اعتبــار از تاریــخ شــروع ســفر، 2 قطعــه

عکـس 4*3 زمینـه سـفید تمـام رخ، گواهـی اشـتغال بـه کار ترجمـه شـده، پرینـت حسـاب بانکـی 4 ماهـه بـه انگلیسـی، شناسـنامه کـودکان کمتـر از 18

سـال در 2 نسـخه ترجمـه.

ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی,
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی, کلاس اقتصادی (پریمیوم),
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از

2590

دلار
,
کشور مقصد آفریقای جنوبی,
شهر مقصد کیپ تاون, سان سیتی, ژوهانسبورگ,
برنامه سفر

برنامه سفر

روز اول

پرواز از ایران به آفریقای جنوبی، ورود به بندر کیپ تاون در جنوب غرب آفریقای جنوبی، انتقال به هتل،اقامت در کیپ تاون.

. روز دوم

گشـت تمـام روز از جاذبههـای گردشـگری کیـپ تـاون، هماننـد: دماغـه امیـد نیـک در جنـوب غـرب قـاره افریقـا و محـل تالقـی دو اقیانـوس اطلـس و

اقیانــوس هنــد، ســاحل بولــدرز بیــچ و تماشــای پنگوئنهــای زیبــا و بــا نمــک گرمســیری و گشــت دریایــی بازدیــد از جزیــره فکهــا، همــراه بــا صــرف

ناهـار، اقامـت در کیـپ تـاون.

. روز سوم

گشـت هلـی کوپتـر بـر فـراز کیـپ تـاون و نمایـی زیبـا و رویایـی از مناظـر طبیعـی بنـدر کیـپ تـاون، وقـت آزاد بـرای خریـد و تفریـح در بنـدرگاه مشـهور

ویکتوریـا انـد آلفـرد، اقامـت در کیـپ تـاون.

. روز چهارم

تـرک هتـل، انتقـال بـه فـرودگاه و پـرواز از کیـپ تـاون بـه ژوهانسـبورگ، سـپس انتقـال زمینـی بـه سـوی سـان سـیتی، مجموعـه رویایـی و تفریحـی

آفریقـای جنوبـی و اسـتفاده از امکانـات تفریحـی سـان سـیتی، اقامـت در سـان سـیتی.

. روز پنجم

روز آزاد در سان سیتی و استفاده از امکانات تفریحی سان سیتی، اقامت در سان سیتی.

. روز ششم

تــرک هتــل، انتقــال بــه پــارک جنگلــی پیالنزبــرگ، یکــی از پارکهــای ملــی آفریقــای جنوبــی، همــراه بــا صبحانــه، ناهــار و شــام. بعدازظهــر گشــت

ســافاری در پــارک جنگلــی و دیــدار از حیــات وحــش و حیوانــات روزگــرد، جهــت رکــورد BIG5 ،اقامــت در پــارک.

. روز هفتم

صبـح زود،گشـت دوم سـافاری بازدیـد از حیـات وحـش جهـت دیـدن حیوانـات شـب شـکار و رکـورد BIG5 .بازگشـت بـه هتـل و صـرف صبحانـه، تـرک

هتـل، انتقـال زمینـی بـه سـوی شـهر پرتوریـا پایتخـت سیاسـی آفریقـای جنوبـی و دیـدار از میـدان مرکـزی و مجسـمه نلسـون مانـدال، خریـد از نمایشـگاه

و فروشـگاه صنایـع دسـتی قبایـل آفریقـای جنوبـی، سـپس انتقـال بـه ژوهانسـبورگ بزرگتریـن شـهر و مرکـز اقتصـادی آفریقـای جنوبـی، انتقـال بـه هتـل،

اقامـت در ژوهانسـبورگ.

. روز هشتم

گشــت تمــام روز آشــنایی بــا جاذبههــای گردشــگری ژوهانســبورگ، هماننــد: معــدن طــا و میــدان نلســون مانــدال رهبــر آزادی خــواه آفریقــای جنوبــی،

سـپس بازدیـد از دهکـده فرهنگـی لسـدی و آشـنایی بـا شـیوه زندگی،معمـاری، فرهنـگ و اداب و رسـوم زیبـای قبایـل آفریقـای، همـراه بـا صـرف ناهـار،

اقامـت در ژوهانسـبور.

. روز نهم

ترک هتل و انتقال به فرودگاه جهت پرواز بازگشت به ایران.

خدمات تور

3 شـب اقامـت در هتـل 5 سـتاره درکیـپ تـاون همـراه بـا صبحانـه، 2 شـب اقامـت در هتـل 5 سـتاره در سـان سـیتی همـراه بـا صبحانـه، 1 شـب تجربـه

اقامـت در هتـل پـارک جنگلـی در دل حیـات وحـش همـراه بـا صبحانـه، ناهـار و شـام، 2 شـب اقامـت درهتـل 5 سـتاره ژوهانسـبورگ همـراه بـا صبحانـه،

پروازهـای بیـن المللـی و داخلـی، ویـزای توریسـتی، ترانسـفر فرودگاهـی و بیـن شـهری، پرداخـت ورودیههـا، همراهـی راهنمـای متخصـص، گشـت تمـام

روز دماغـه امیدنیـک در کیـپ تـاون بـا ناهـار، 1 گشـت هلـی کوپتـر برفـراز کیـپ تـاون،2 گشـت سـافاری بازدیـد از حیـات وحـش، دیـدار از پرتوریـا پایتخت،

آفریقـای جنوبـی وخریـد صنایـع دسـتی وگشـت تمـام روز معـدن طـا و دهکـده فرهنگـی قبایـل آفریقـای جنوبـی در ژوهانسـبورگ همـراه بـا ناهار،بیمـه

مسـافرتی

مدارک مورد نیاز

. در هتلهــای آفریقــای جنوبــی فقــط یــک کــودک میتوانــد در اتــاق والدیــن تخــت داشــته باشــد و در صورتــی کــه خانــواده ای دو کــودک داشــته

باشـد)یکی بـا تخـت و یکـی بـدون تخـت( درخواسـت اقامـت در یـک اتـاق را نمایـد بـه هیـچ عنـوان چنیـن چیـزی امـکان نـدارد و بایـد یـک اتـاق مجـزا

بـرای کــودکان تهیـه شـود، پرداخـت انعــام و هزینههــای باربـری در آفریقــای جنوبـی بــه عهــده مســافرین عزیـز میباشـد، پرداخـت هزینههایــی از قبیـل

مینــی بــار هتلهــا و تلفــن هتــل و غیــره بــه عهــده مســافرین عزیــز میباشــد، اصــل پاســپورت بــا حداقــل 7 مــاه اعتبــار از تاریــخ شــروع ســفر، 2 قطعــه

عکـس 4*3 زمینـه سـفید تمـام رخ، گواهـی اشـتغال بـه کار ترجمـه شـده، پرینـت حسـاب بانکـی 4 ماهـه بـه انگلیسـی، شناسـنامه کـودکان کمتـر از 18

سـال در 2 نسـخه ترجمـه.

Copyright © 2014 golchingasht.com All rights reserved

طراحی سایت آژانس مسافرتی و بهینه سازی توسط بیسیس فلای