مدارک لازم برای اخذ ویزای توریستی شینگن

اطلاعات تور

هزینه اقتصادی,
خدمات ویزا توریستی, اخذ ویزای تجاری, اخذ ویزای شنگن,
سطح سختی آسان,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
کارمندان بخش دولتی :

معرفی نامه کارت پرسنلی، حکم کارگزینی، فیش حقوقی سه ماه آخر ( ممهور به مهر شرکت ) ، برگه مرخصی از محل کار ( درج تاریخ موافقت با مرخصی الزامی می باشد )

کارمندان بخش خصوصی :

معرفی نامه ( ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی )، سابقه بیمه یا لیست سه ماه آخر بیمه( ممهور به مهر تامین اجتماعی )، قرارداد کاری، برگه مرخصی از محل کار ( درج تاریخ موافقت با مرخصی الزامی می باشد)

مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره :

روزنامه رسمی ، آگهی تاسیس ،آخرین آگهی تغییرات، آخرین فیش پرداخت مالیات

:

کارت عضویت اتحادیه، جواز کسب،آخرین فیش پرداخت مالیات ، کارت مباشرت

بازنشستگان :

کارت بازنشستگی، حکم بازنشستگی، فیش حقوقی سه ماه آخر

پزشکان:

کارت عضویت نظام پزشکی، پروانه مطب، پروانه دائم، آخرین فیش پرداخت مالیات، لیست بیمه پرسنل ( سه ماه آخر )

دانشجویان و دانش آموزان:

کارت دانشجویی، گواهی استغال به تحصیل ممهور به مهر آموزشگاه

وکلا:

کارت عضویت کانون وکلا، پروانه وکالت

مهندسان:

کارت نظام مهندسی، پروانه فعالیت،پروانه ی ساختمان

:

• دانش آموزانی که قصد سفر در طول ترم تحصیلی دارند موظف به ارائه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر می باشند.

مدارک مالی:

۱- سند ملکی ( نیاز به ترجمه ندارد)

2- ریز گردش سه ماه حساب لاتین ممهور به مهر بانک و امضا رئیس شعبه ( بدون واریز ناگهانی روی برگه A4 ) به همراه تمکن مالی همان حساب به یورو

۳- گواهی لاتین تمکن مالی سپرده بانکی به همراه زیر گردش سه ماه حسابی که سودحاصل از سپرده به آن واریز می گردد

ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی,
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی, کلاس اقتصادی(پریمیوم),
شروع قیمت ها از تماس بگیرید,
برنامه سفر

کارمندان بخش دولتی

معرفی نامه کارت پرسنلی، حکم کارگزینی، فیش حقوقی سه ماه آخر ( ممهور به مهر شرکت ) ، برگه مرخصی از محل کار ( درج تاریخ موافقت با مرخصی الزامی می باشد )

کارمندان بخش خصوصی

معرفی نامه ( ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی )، سابقه بیمه یا لیست سه ماه آخر بیمه( ممهور به مهر تامین اجتماعی )، قرارداد کاری، برگه مرخصی از محل کار ( درج تاریخ موافقت با مرخصی الزامی می باشد)

مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره

روزنامه رسمی ، آگهی تاسیس ،آخرین آگهی تغییرات، آخرین فیش پرداخت مالیات

کارت عضویت اتحادیه، جواز کسب،آخرین فیش پرداخت مالیات ، کارت مباشرت

بازنشستگان :

کارت بازنشستگی، حکم بازنشستگی، فیش حقوقی سه ماه آخر

پزشکان:

کارت عضویت نظام پزشکی، پروانه مطب، پروانه دائم، آخرین فیش پرداخت مالیات، لیست بیمه پرسنل ( سه ماه آخر )

دانشجویان و دانش آموزان:

کارت دانشجویی، گواهی استغال به تحصیل ممهور به مهر آموزشگاه

وکلا:

کارت عضویت کانون وکلا، پروانه وکالت

مهندسان:

کارت نظام مهندسی، پروانه فعالیت،پروانه ی ساختمان

• دانش آموزانی که قصد سفر در طول ترم تحصیلی دارند موظف به ارائه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر می باشند.

مدارک مالی:

۱- سند ملکی ( نیاز به ترجمه ندارد)

2- ریز گردش سه ماه حساب لاتین ممهور به مهر بانک و امضا رئیس شعبه ( بدون واریز ناگهانی روی برگه A4 ) به همراه تمکن مالی همان حساب به یورو

۳- گواهی لاتین تمکن مالی سپرده بانکی به همراه زیر گردش سه ماه حسابی که سودحاصل از سپرده به آن واریز می گردد

Copyright © 2014 golchingasht.com All rights reserved

طراحی سایت آژانس مسافرتی و بهینه سازی توسط بیسیس فلای