کشتی اروپایی و لوکس MSC

images.jpg

اطلاعات تور

نوع تور مسافرت با کشتی,
مدت اقامت 2 شب رم ، 7 شب کشتی کروز,
تاریخ اعتبار تابستان 1401,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, اخذ ویزای شنگن, راهنمای تور, اخذ ویزای توریستی,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما, کشتی تفریحی,
برنامه سفر
برنامه سفر :

. روز اول

پرواز از ایران به ایتالیا، ورود به شهر رم و انتقال به هتل، اقامت در رم.

. روز دوم

گشت آشنایی با جاذبه های گردشگری شهر رم پایتخت امپراطوری رم باستان و ایتالیا، همچون کلسئوم محل نبرد گلادیاتورها، اقامت در رم.

. روز سوم

ترک هتل و انتقال زمینی به بندر رم، جهت سوار شدن به کروز با شکوه "ام اس سی گرندیوسا". همراه با صبحانه، ناهار، شام، امکانات تفریحی و سرگرم کننده و نمایشهای دیدنی در

آمفی تئاتر و سالنهای لوکس کروز به صورت رایگان و خرید از فروشگاههای برندهای برتر دنیا، اقامت در کروز.

. روز چهارم

ورود کروز به بندر پالرمو مرکز جزیره سیسیل ایتالیا، امکان بازدید از جاذبه های گردشگری پالرمو به صورت اختیاری، اقامت در کروز.

. روز پنجم

ورود کروز به بندر والتا پایتخت کشور مالتا، بازدید از جاذبه های گردشگری والتا، اقامت در کروز.

طـی مسـیر کـروز در دریـای مدیترانـه از کشـور مالتـا در جنـوب ایتالیـا بـه سـوی غـرب و کشـور اسـپانیا اسـتفاده از امکانـات تفریحـی و سـرگرم کننـده و نمایشهـای دیدنـی در . روز ششم

آمفـی تئاتـر و سـالنهای لوکـس کـروز بـه صـورت رایـگان و خریـد از فروشـگاه های برندهـای برتـر دنیـا، اقامـت در کـروز.

ورود کروز به کشور اسپانیا و بندر زیبای بارسلون، بازدید از جاذبه های گردشگری بارسلون، اقامت در کروز.

. روز هفتم

ورود کروز به کشور فرانسه و بندر مارسی کهنترین سکونتگاه فرانسه، امکان بازدید از جاذبه های گردشگری مارسی به صورت اختیاری، اقامت در کروز.

. روز هشتم

بازگشت کروز به بندر جنوا در شمال ایتالیا، ترک کروز و انتقال به فرودگاه جهت پرواز از ایتالیا به فرانسه، ورود به پاریس و انتقال به هتل، اقامت در پاریس.

. روز نهم

گشت آشنایی با جاذبه های گردشگری پاریس، اقامت در پاریس.

. روز دهم

روز آزاد در پاریس، اقامت در پاریس.

. روز یازدهم

ترک هتل و انتقال به فرودگاه جهت پرواز بازگشت از پاریس به ایران.

. روز دوازدهم

ترک هتل و انتقال به فرودگاه جهت پرواز بازگشت از پاریس به ایران.

خدمات تور :

2 شـب اقامـت در هتـل چهـار سـتاره در رم همـراه بـا صبحانـه، 6 شـب اقامـت در کابیـن کـروز پنـج سـتاره همـراه بـا صبحانـه، ناهـار، شـام،

امکانـات تفریحـی و سـرگرم کننـده و نمایشهـای دیدنـی در آمفـی تئاتـر و سـالنهای لوکـس کـروز بـه صـورت رایـگان، 3 شـب اقامـت

در هتـل چهـار سـتاره در پاریـس همـراه بـا صبحانـه، ۴ گشـت نیـم روز شـهری)رم، والتـا، بارسـلون، پاریـس(، ویـزای شـنگن، پروازهـای بیـن

المللـی و داخلـی، ترانسـفرهای فرودگاهـی و بنـدری، بیمـه مسـافرتی، همراهـی راهنمـای متخصـص فارسـی زبـان از ایـران.

ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
مدت سفر آبی 4 کشور ایتالیا، مالتا، اسپانیا، فرانسه ۷ شهر رم، پالرمو، والتا، بارسلون، مارسی، جنوا، پاریس 2 شب میالن، 6 شب کروز در مسیر دریای مدیترانه)رم، پالرمو سیسیل ایتالیا، والتا پایتخت مالتا، بارسلون اسپانیا، مارسی فرانسه، جنوا(، 3 شب پاریس,
توضیحات تور

تخفیف ویژه ثبت نام و تسویه حساب: تا ا دی 120 یورو، تا 15 دی 90 یورو، تا 1 بهمن 70 یورو

کشور مقصد ایتالیا, فرانسه, اسپانیا, جزیره مالت,
شهر مقصد رم, بارسلون, جنوا, مارسی, پاریس, والتا,
برنامه سفر

برنامه سفر

. روز اول

پرواز از ایران به ایتالیا، ورود به شهر رم و انتقال به هتل، اقامت در رم.

. روز دوم

گشت آشنایی با جاذبه های گردشگری شهر رم پایتخت امپراطوری رم باستان و ایتالیا، همچون کلسئوم محل نبرد گلادیاتورها، اقامت در رم.

. روز سوم

ترک هتل و انتقال زمینی به بندر رم، جهت سوار شدن به کروز با شکوه "ام اس سی گرندیوسا". همراه با صبحانه، ناهار، شام، امکانات تفریحی و سرگرم کننده و نمایشهای دیدنی در

آمفی تئاتر و سالنهای لوکس کروز به صورت رایگان و خرید از فروشگاههای برندهای برتر دنیا، اقامت در کروز.

. روز چهارم

ورود کروز به بندر پالرمو مرکز جزیره سیسیل ایتالیا، امکان بازدید از جاذبه های گردشگری پالرمو به صورت اختیاری، اقامت در کروز.

. روز پنجم

ورود کروز به بندر والتا پایتخت کشور مالتا، بازدید از جاذبه های گردشگری والتا، اقامت در کروز.

طـی مسـیر کـروز در دریـای مدیترانـه از کشـور مالتـا در جنـوب ایتالیـا بـه سـوی غـرب و کشـور اسـپانیا اسـتفاده از امکانـات تفریحـی و سـرگرم کننـده و نمایشهـای دیدنـی در . روز ششم

آمفـی تئاتـر و سـالنهای لوکـس کـروز بـه صـورت رایـگان و خریـد از فروشـگاه های برندهـای برتـر دنیـا، اقامـت در کـروز.

ورود کروز به کشور اسپانیا و بندر زیبای بارسلون، بازدید از جاذبه های گردشگری بارسلون، اقامت در کروز.

. روز هفتم

ورود کروز به کشور فرانسه و بندر مارسی کهنترین سکونتگاه فرانسه، امکان بازدید از جاذبه های گردشگری مارسی به صورت اختیاری، اقامت در کروز.

. روز هشتم

بازگشت کروز به بندر جنوا در شمال ایتالیا، ترک کروز و انتقال به فرودگاه جهت پرواز از ایتالیا به فرانسه، ورود به پاریس و انتقال به هتل، اقامت در پاریس.

. روز نهم

گشت آشنایی با جاذبه های گردشگری پاریس، اقامت در پاریس.

. روز دهم

روز آزاد در پاریس، اقامت در پاریس.

. روز یازدهم

ترک هتل و انتقال به فرودگاه جهت پرواز بازگشت از پاریس به ایران.

. روز دوازدهم

ترک هتل و انتقال به فرودگاه جهت پرواز بازگشت از پاریس به ایران.

خدمات تور

2 شـب اقامـت در هتـل چهـار سـتاره در رم همـراه بـا صبحانـه، 6 شـب اقامـت در کابیـن کـروز پنـج سـتاره همـراه بـا صبحانـه، ناهـار، شـام،

امکانـات تفریحـی و سـرگرم کننـده و نمایشهـای دیدنـی در آمفـی تئاتـر و سـالنهای لوکـس کـروز بـه صـورت رایـگان، 3 شـب اقامـت

در هتـل چهـار سـتاره در پاریـس همـراه بـا صبحانـه، ۴ گشـت نیـم روز شـهری)رم، والتـا، بارسـلون، پاریـس(، ویـزای شـنگن، پروازهـای بیـن

المللـی و داخلـی، ترانسـفرهای فرودگاهـی و بنـدری، بیمـه مسـافرتی، همراهـی راهنمـای متخصـص فارسـی زبـان از ایـران.

Copyright © 2014 golchingasht.com All rights reserved

طراحی سایت آژانس مسافرتی و بهینه سازی توسط بیسیس فلای