تور استرالیا تابستان 1401

OSTARALIA.jpg

اطلاعات تور

نوع تور هنر و فرهنگ,
مدت اقامت 2 شب ملبورن + 4 شب گلدكست + 4 شب سيدنی,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, صبحانه بوفه, پرواز/بلیط داخلی, گشت شهری با نهار, راهنمای تور, اخذ ویزای توریستی, اخذ ویزای شنگن,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
برنامه سفر: :

روز اول

ورود به فرودگاه ملبورن، ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت.

. روز دوم

صـرف صبحانـه، گشـت نيـم روزه همـراه بـا ناهـارFood Fast ديـدار از كليسـای قديمـی شـهر، آرمـگاه سـرباز گمنـام، مـوزه هنـر، منـزل كاپيتـان كـوك،

و گلخانـه زيبـای شـهر ملبـورن.

. روز سوم

صـرف صبحانـه در هتـل، ترانسـفر بـه سـمت فـرودگاه ملبـورن و عزیمـت بـه گلدکسـت، هتـل در بهتريـن منطقـه توريسـتی و تفريحـی شـهر واقـع شـده

و در کنـار اقيانـوس آرام واقـع شـده و دسترسـی آسـان و نزديكـی بـه مراكـز خريـد و مراكـز تفريحـی و رسـتورانهای ايرانـی و رسـتورانهای اسـتراليايی

دارد، ورود بـه فـرودگاه گلدکسـت، ترانسـفر بـه سـمت هتـل و اخـذ اتـاق، وقـت آزاد.

. روز چهارم

صـرف صبحانـه در هتـل، گشـت تمـام روز بازدیـد از شـهر بریزبیـن )فاصلـه 2 شـهر بـه صـورت زمینـی انجـام خواهـد شـد( شـامل گشـت کشـتی کـروز

میرامـار بـر روی رودخانـه بریزبیـن، بازدیـد از پـارک کواالهـاو تپـه بریزبیـن و ... .

. روز پنجم

صـرف صبحانـه، وقـت آزاد جهـت اسـتفاده از دريـا و پـارك آبـی و ديگـر تفريحـات آبـی )Surrfers South يكـی از نزديكتريـن سـاحلهای زيبـای شـهر

كـه در نزديكـی هتـل قـرار دارد( بعـد از ظهـر: گشـت اختيـاری همـراه بـا شـام و بازديـد از شـوی اسـتثنائی در شـهر گلدكسـت.

. روز ششم

صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت تمام روز world Movie متعلق به شرکت brother warner همراه با ناهار Food Fast.

. روز هفتم

صـرف صبحانـه در هتـل، ترانسـفر بـه سـمت فـرودگاه گلدکسـت و عزیمـت بـه سـیدنی، اقامـت در هتـل 5 سـتاره واقـع در بهتريـن منطقـه تفريحـی

)Harbour Darling )و نزديـك بـه مراكـز خريـد و اكواريـوم بـزرگ شـهر سـيدنی، بـرج مخابراتيـی و كشـتیهای تفريحـی، ورود بـه فـرودگاه سـیدنی،

ترانسـفر بـه سـمت هتـل و اخـذ اتـاق و اسـتراحت و وقـت آزاد.

. روز هشتم

صـرف صبحانـه، گشـت نيـم روزه ديـدار از House Opera ،بـا تنيـگ گاردن، منطقـه قديمـی شـهر سـيدنی همـراه بـا صـرف ناهـار در رسـتوران Fast

Food.

. روز نهم

صــرف صبحانــه در هتــل، گشــت منطقــه Mountains Blue و اســتفاده از تلــه كابيــن، پــارک کانگوروهــا و در ادامــه بازدیــد از مرکــز خریــد outlet در

حاشــیه شــهر ســیدنی.

. روز دهم

صرف صبحانه در هتل، روز آزاد.

. روز یازدهم

صرف صبحانه در هتل، ترانسفر به سمت فرودگاه سیدنی و ترک استرالیا به مقصد ایران.

خدمات تور: :

صبحانـه بوفـه در تمـام شـهرها، تهیـه بلیـط هواپیمایـی از شـرکت هواپیمایـی قطـر ایرویـز، ترانسـفر هــوایی بــین شــهرهای اســترالیا ازطریـق یکـی از

شـرکتهای هواپیمایـی داخلـی اسـترالیا، راهنمـای فارسـی زبـان، ترانسـفر فرودگاهـی، اخـذ ویـزای انفـرادی اسـترالیا، یـک گشـت نیمـروز در شـهر ملبـورن

بـه همـراه ناهـار، یـک گشـت نیمـروز در شـهر سـیدنی به همـراه ناهار و یک گشـت تمام روز، یــک گشــت تمــام روز از شــهر بریــزبین، یک گشـت تمـام روز

در شـهر گلدکسـت بـه همـراه ناهـار، تهیـه بلیـط هواپیمـا بیـن ملبـورن تـا گلدکسـت و گلدکسـت تـا سـیدنی، اقامــت در هتلهــای 5 ســتاره در هـر شـهر

توضیحات: :

2 قطعـه عکـس رنگـی بـا زمینـه سـفید، اصـل پاسـپورت با 7 مـاه اعتبـار از زمـان ورود به اسـترالیا، ســند یــا اســناد مالکیــت مناسـب، کلیـه مدارك شـغلی،

گواهـی حسـاب بانکـی مسـافر از امـور بیـن المللـی بانکـی کـه در آن حسـاب دارنـد همـراه بـا ریـز حســاب )پرینــت(، اصـل شناسـنامه، کارت پایـان خدمت

آقایـان بیـن 18 تـا 55 سـال )کلیـه مـدارك فارسـی میبایسـت ترجمـه شـده و بـه تاییـد دادگسـتری رســیده باشـند( و کپـی ویزاهـای اخـذ شـده مسـافر

در پاسـپورتهای قبلـی )حداقـل 2 یـا 3 ویـزای شـینگن بــرای اخــذ ویــزا الزم اســت و یــا ویزاهــای معتبـر همچـون ژاپـن، کانـادا، آمریـکا، انگلیـس(،

)جهــت جلوگیــری از اتــاف وقــت توصیــه میگــردد مــدارك را بــه صــورت ترجمــه شــده بــه ایــن دفتــر تحویــل فرماییــد، در صورتــی کــه ترجمــه مــدارك

توسـط ایـن دفتـر صـورت پذیـرد مبلـغ پرداختـی بـه دارالترجمـه بـه صـورت جداگانـه دریافـت خواهـد شـد(، مسـئولیت کنتـرل گذرنامـه مسـافر از هـر

جهـت بـه عهـده آژانـس ثبـت نـام کننـده میباشـد، مسـئولیت ممنـوع الخروجـی بـه عهـده مسـافرین میباشـد، بلیـط بـه صـورت غیـر قابـل بازگشـت

)nonrefundable )میباشــد و پــس از ثبــت نــام غیــر قابــل کنســلی میباشد.کمیســیون کــودکان بــا تخــت نصــف بزرگســال میباشــد و بــه کــودك

بـدون تخـت و Infant کمیسـیون تعلـق نمیگیـرد، در صـورت عـدم صـدور ویـزا بـه هـر دلیلـی از طـرف سـفارت اسـترالیا از هـر گذرنامـه مبلـغ ۰۰۰.۰۰۰.۱

تومـان از بابـت دعـوت نامـه و یـک شـب No Show هتـل و هزینـه ویـزا از هزینـه هـای ریالـی کسـر و مابقـی مبالـغ پرداختـی مسـترد خواهـد گردیـد.

ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات تور

در صورت پرداخت ریالی مبالغ ارزی، هنگام رزرو و ثبت قرارداد با ریال روز محاسبه میگردد...

هزینه ریالی پرواز به صورت جداگانه محاسبه میگردد.

کشور مقصد استرالیا,
شهر مقصد ملبورن, سیدنی, گلد کست,
برنامه سفر

برنامه سفر:

روز اول

ورود به فرودگاه ملبورن، ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت.

. روز دوم

صـرف صبحانـه، گشـت نيـم روزه همـراه بـا ناهـارFood Fast ديـدار از كليسـای قديمـی شـهر، آرمـگاه سـرباز گمنـام، مـوزه هنـر، منـزل كاپيتـان كـوك،

و گلخانـه زيبـای شـهر ملبـورن.

. روز سوم

صـرف صبحانـه در هتـل، ترانسـفر بـه سـمت فـرودگاه ملبـورن و عزیمـت بـه گلدکسـت، هتـل در بهتريـن منطقـه توريسـتی و تفريحـی شـهر واقـع شـده

و در کنـار اقيانـوس آرام واقـع شـده و دسترسـی آسـان و نزديكـی بـه مراكـز خريـد و مراكـز تفريحـی و رسـتورانهای ايرانـی و رسـتورانهای اسـتراليايی

دارد، ورود بـه فـرودگاه گلدکسـت، ترانسـفر بـه سـمت هتـل و اخـذ اتـاق، وقـت آزاد.

. روز چهارم

صـرف صبحانـه در هتـل، گشـت تمـام روز بازدیـد از شـهر بریزبیـن )فاصلـه 2 شـهر بـه صـورت زمینـی انجـام خواهـد شـد( شـامل گشـت کشـتی کـروز

میرامـار بـر روی رودخانـه بریزبیـن، بازدیـد از پـارک کواالهـاو تپـه بریزبیـن و ... .

. روز پنجم

صـرف صبحانـه، وقـت آزاد جهـت اسـتفاده از دريـا و پـارك آبـی و ديگـر تفريحـات آبـی )Surrfers South يكـی از نزديكتريـن سـاحلهای زيبـای شـهر

كـه در نزديكـی هتـل قـرار دارد( بعـد از ظهـر: گشـت اختيـاری همـراه بـا شـام و بازديـد از شـوی اسـتثنائی در شـهر گلدكسـت.

. روز ششم

صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت تمام روز world Movie متعلق به شرکت brother warner همراه با ناهار Food Fast.

. روز هفتم

صـرف صبحانـه در هتـل، ترانسـفر بـه سـمت فـرودگاه گلدکسـت و عزیمـت بـه سـیدنی، اقامـت در هتـل 5 سـتاره واقـع در بهتريـن منطقـه تفريحـی

)Harbour Darling )و نزديـك بـه مراكـز خريـد و اكواريـوم بـزرگ شـهر سـيدنی، بـرج مخابراتيـی و كشـتیهای تفريحـی، ورود بـه فـرودگاه سـیدنی،

ترانسـفر بـه سـمت هتـل و اخـذ اتـاق و اسـتراحت و وقـت آزاد.

. روز هشتم

صـرف صبحانـه، گشـت نيـم روزه ديـدار از House Opera ،بـا تنيـگ گاردن، منطقـه قديمـی شـهر سـيدنی همـراه بـا صـرف ناهـار در رسـتوران Fast

Food.

. روز نهم

صــرف صبحانــه در هتــل، گشــت منطقــه Mountains Blue و اســتفاده از تلــه كابيــن، پــارک کانگوروهــا و در ادامــه بازدیــد از مرکــز خریــد outlet در

حاشــیه شــهر ســیدنی.

. روز دهم

صرف صبحانه در هتل، روز آزاد.

. روز یازدهم

صرف صبحانه در هتل، ترانسفر به سمت فرودگاه سیدنی و ترک استرالیا به مقصد ایران.

خدمات تور:

صبحانـه بوفـه در تمـام شـهرها، تهیـه بلیـط هواپیمایـی از شـرکت هواپیمایـی قطـر ایرویـز، ترانسـفر هــوایی بــین شــهرهای اســترالیا ازطریـق یکـی از

شـرکتهای هواپیمایـی داخلـی اسـترالیا، راهنمـای فارسـی زبـان، ترانسـفر فرودگاهـی، اخـذ ویـزای انفـرادی اسـترالیا، یـک گشـت نیمـروز در شـهر ملبـورن

بـه همـراه ناهـار، یـک گشـت نیمـروز در شـهر سـیدنی به همـراه ناهار و یک گشـت تمام روز، یــک گشــت تمــام روز از شــهر بریــزبین، یک گشـت تمـام روز

در شـهر گلدکسـت بـه همـراه ناهـار، تهیـه بلیـط هواپیمـا بیـن ملبـورن تـا گلدکسـت و گلدکسـت تـا سـیدنی، اقامــت در هتلهــای 5 ســتاره در هـر شـهر

توضیحات:

2 قطعـه عکـس رنگـی بـا زمینـه سـفید، اصـل پاسـپورت با 7 مـاه اعتبـار از زمـان ورود به اسـترالیا، ســند یــا اســناد مالکیــت مناسـب، کلیـه مدارك شـغلی،

گواهـی حسـاب بانکـی مسـافر از امـور بیـن المللـی بانکـی کـه در آن حسـاب دارنـد همـراه بـا ریـز حســاب )پرینــت(، اصـل شناسـنامه، کارت پایـان خدمت

آقایـان بیـن 18 تـا 55 سـال )کلیـه مـدارك فارسـی میبایسـت ترجمـه شـده و بـه تاییـد دادگسـتری رســیده باشـند( و کپـی ویزاهـای اخـذ شـده مسـافر

در پاسـپورتهای قبلـی )حداقـل 2 یـا 3 ویـزای شـینگن بــرای اخــذ ویــزا الزم اســت و یــا ویزاهــای معتبـر همچـون ژاپـن، کانـادا، آمریـکا، انگلیـس(،

)جهــت جلوگیــری از اتــاف وقــت توصیــه میگــردد مــدارك را بــه صــورت ترجمــه شــده بــه ایــن دفتــر تحویــل فرماییــد، در صورتــی کــه ترجمــه مــدارك

توسـط ایـن دفتـر صـورت پذیـرد مبلـغ پرداختـی بـه دارالترجمـه بـه صـورت جداگانـه دریافـت خواهـد شـد(، مسـئولیت کنتـرل گذرنامـه مسـافر از هـر

جهـت بـه عهـده آژانـس ثبـت نـام کننـده میباشـد، مسـئولیت ممنـوع الخروجـی بـه عهـده مسـافرین میباشـد، بلیـط بـه صـورت غیـر قابـل بازگشـت

)nonrefundable )میباشــد و پــس از ثبــت نــام غیــر قابــل کنســلی میباشد.کمیســیون کــودکان بــا تخــت نصــف بزرگســال میباشــد و بــه کــودك

بـدون تخـت و Infant کمیسـیون تعلـق نمیگیـرد، در صـورت عـدم صـدور ویـزا بـه هـر دلیلـی از طـرف سـفارت اسـترالیا از هـر گذرنامـه مبلـغ ۰۰۰.۰۰۰.۱

تومـان از بابـت دعـوت نامـه و یـک شـب No Show هتـل و هزینـه ویـزا از هزینـه هـای ریالـی کسـر و مابقـی مبالـغ پرداختـی مسـترد خواهـد گردیـد.

Copyright © 2014 golchingasht.com All rights reserved

طراحی سایت آژانس مسافرتی و بهینه سازی توسط بیسیس فلای